Privacy

Privacy document

Speciaal voor jou gebruikt persoonsgegevens. Voor een goede begeleiding is het belangrijk dat ik als uw begeleider een dossier aanleg met uw gegevens erin. Uw dossier bevat aantekeningen uit de gesprekken die we voeren en gegevens over de uitgevoerde begeleiding. Ook bevat het formulieren en verslagen die u ingevuld heeft of ondertekend heeft in het kader van de begeleiding van Speciaal voor jou. Het is belangrijk dat u weet waarvoor ik uw persoonsgegevens gebruik en hoe ik, namens Speciaal voor jou met de persoonsgegevens omga. Alle cliënt gegevens worden vertrouwelijk behandeld, zowel tijdens de intakefase, de begeleidingsfase, als de evaluatiefase en daarna.

Ik waarborg uw privacy doordat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke (en eventuele medische) gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw begeleider/coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een beroepsgeheim.

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners / wijkteam te informeren, bijvoorbeeld als de ondersteuning van Speciaal voor jou is afgerond of bij een verwijzing naar een andere zorgverlener. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik van waarneming, tijdens mijn afwezigheid, indien nodig. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik tijdens intercollegiale consultatie of intervisie. Uw gegevens worden dan geanonimiseerd.
 • Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen of een declaratie kan indienen bij de gemeente.
 • Kinderen onder de 23 jaar die bij Speciaal voor jou in begeleiding komen, meld ik ook aan bij de verwijsindex. (www.multisignaal.nl) Ik geef naam, geslacht, geboortedatum, bsn nummer, adres en mijn contactgegevens door aan de verwijsindex met als doel de hulpverlening goed af te kunnen stemmen met eventueel andere professionals. Als u het ondersteuningsplan tekent, gaat u akkoord met deze werkwijze.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet dit voorschrijft, 15 jaar bewaard.

Indien ik persoonlijke gegevens via mail deel, gebruik ik hiervoor een beveiligd mailsysteem, Zivver genaamd. Zivver maakt gebruik van tweede factor authenticatie (2FA), waardoor alleen de ontvanger het bericht kan openen.

Cliënten die ondersteund worden door Speciaal voor jou en via de door de SVB beheerde PGB betalen, ontvangen een factuur. Hierop staan de volgende gegevens welke ook vereist zijn door de SVB:

 • Naam, adres, woonplaats
 • BSN nummer
 • PGB Klantnummer SVB
 • Soort budget (WMO, Jeugdwet, WLZ)
 • Datum van de ondersteuning
 • Korte omschrijving van de begeleiding
 • Kosten van de begeleiding