Voor professionals

Voor professionals

Speciaal voor jou biedt mensen met een beperking begeleiding bij:

   • Indelen van de dag/week
   • Begeleiding bij uitbreiden/onderhouden van sociale contacten
   • Begeleiding bij het (aanleren) van persoonlijke verzorging
   • Aanleren van vaardigheden
   • Inslijten van reeds aangeleerde vaardigheden (bv vaardigheden aangeleerd tijdens therapie leren toepassen in de praktijk)
   • Begeleiding bij praktische zaken
   • Begeleiding bij wonen
   • Begeleiding bij opvoedingsvraagstukken
   • Begeleiding / ondersteuning bij vinden van / behouden van dagbesteding / arbeid
   • Ondernemen van activiteiten
   • Psychosociale ondersteuning, psycho-educatie

Werkwijze

Een brede vraagverduidelijking maakt onderdeel uit van het aanbod. Soms liggen de echte vragen verscholen achter de vragen waar een cliënt aanvankelijk mee komt. Speciaal voor jou kijkt daarom goed naar alle levensgebieden van een cliënt en bespreekt met de cliënt waar hij of zij aan wil werken. Speciaal voor jou betrekt het netwerk van de cliënt, verstevigt dit en breidt het uit.
Samen met de ambulant begeleider worden prioriteiten gesteld in de te behalen doelen.

De begeleiding start met het maken van een ondersteuningsplan. Hierin staan doelen vermeld waaraan gewerkt gaat worden. Speciaal voor jou kent een integrale aanpak. Problemen en hulpvragen staan zelden op zichzelf, maar waaieren uit over diverse levensgebieden. In het ondersteuningsplan komen daarom ook alle levensgebieden aan bod. Zo komt ook aan bod waar de sterke kanten liggen van een cliënt.

De begeleiding maakt gebruik van elementen uit diverse methoden en technieken, waaronder RET, Transactionele Analyse, Socratisch Coachen, Systeemgericht werken, Geef me de 5. Eén en ander wordt situationeel bekeken en intuïtief toegepast.

Speciaal voor jou onderhoudt (indien nodig) contacten met andere hulpverlenende instanties. De begeleider stemt de hulpverlening af met andere betrokkenen. Speciaal voor jou maakt gebruik van de verwijsindex van de provincie Gelderland. Indien wenselijk voert Speciaal voor jou casusregie.

Regelmatig bespreken we en evalueren we de begeleiding aan de hand van het ondersteuningsplan. Indien de cliënt geen ondersteuning meer nodig heeft of wenst volgt een eindevaluatie.

Speciaal voor jou is geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Het  registratienummer is 100013196.

Speciaal voor jou is tevens lid van de beroepsvereniging BPSW (beroepsvereniging van professionals in sociaal werk).

AGB code:  98102954

KVK nummer: 70237913